REGULAMIN

Biegu przez najdłuższy kolejowy tunel w Polsce – Złota Mila Jedlina-Zdrój 2018 – 12.05.2018

I CEL
1. Promocja najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce w Jedlinie Zdrój
2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Promocja turystyczna miasta Jedlina Zdrój
4. Upowszechnianie i popularyzacja regionu Jedliny Zdrój

II ORGANIZATORZY
Organizatorem biegu przez tunel „Złota Mila 2018” jest: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

III KONTAKT
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław www.pro-run.pl
Kierownik biura zawodów, zapisy online: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Dyrektor biegu: Jacek Jackowiak e-mail: jacek.jackowiak@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.biegajwjedlinie.eu

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 12.05.2018 (sobota) o godz. 11.00 na terenie stacji kolejowej Jedlinie Zdrój oraz w tunelu kolejowym wyłączonym z ruchu kolejowego, przy ul. Kłodzkiej 56 w Jedlinie Zdrój.

 1. Start biegu będzie odbywał się przed tunelem od strony Wałbrzycha a meta będzie za tunelem od strony stacji kolejowej w Jedlinie Zdrój.
 2. Start zawodników będzie następował kaskadowo co 20 sekund w określonym porządku serii startowych.
 3. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg kolejności nadanych numerów startowych w serii do jakiej się zapisali.
 4. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie i kolejce numerycznej dyskwalifikuje go ze startu.
 5. Biuro zawodów znajduje się na Dworcu kolejowym przy ul. Kłodzkiej 56 w Jedlinie Zdrój (Jedlina Górna) i czynne jest w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 15:30
 6. Harmonogram startu poszczególnych grup:
 • 11:00 – (grupa I)
 • 11:30 – (grupa II)
 • 12:00 – (grupa II)
 • 12:30 – (grupa IV)
 • 13:00 – (grupa V)
 • 13:30 – (grupa VI)
 • 14:00 – (grupa VII)
 • 14:30 – (grupa VIII)
 • 15:00 – (grupa IX)
 • 15:30 – (grupa X)

V ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1. Udział w biegu jest płatny. Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki) jest następująca :

 • 1-300 opłaconych – 35 zł
 • 301-500 – 45 zł
 • 501-600 – 55 zł
 • w dniu zawodów 80 zł
 • dla grup firmowych (min. 4 osoby) do 06.05.18 – 40 zł
 1. Płatności można dokonać online poprzez formularz zapisów lub tradycyjnym przelewem. Płatności online są księgowane automatycznie. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
 • Nr konta: 44105015751000009080005508
 • Z dopiskiem: Złota Mila 2018, Nazwisko, Imię

3. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu biegajwjedlinie.eu do dnia 10.05.2018 do godz. 24.00
4. Zapisy elektroniczne zostaną uruchomione 01.02.2018 r.
5. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
6. Zapisy osobiste będą się odbywały tylko w godzinach pracy biura zawodów.  – pod warunkiem dostępności miejsc.
7. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 10.05.2018 o godz. 24.00, (lub po wyczerpaniu miejsc 600) osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Osoby, które dokonały zgłoszenia i tradycyjnej opłaty w ostatnich 2 dniach zapisów, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora i przesłania kopii wykonania przelewu na adres zawody@pro-run.pl
8. Numery startowe przypisywane wg kolejności księgowania wpłat i weryfikacji przez organizatora. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 30 min przed planowaną pierwszą każdą serią biegu. W dniu zawodów weryfikacja kończy się 30 minut przed planowaną godziną startu dla poszczególnych grup. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
9. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 600 osób.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

11. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biegu.

VI FAKTURY

 1. Organizator wystawia fakturę VAT od minimum 4 osób.
 2. Faktura może być wystawiona najwcześniej na 30 dni przed biegiem.
 3. W celu otrzymania faktury prosimy wysłać wiadomość e-mail na faktury@pro-run.pl z danymi potrzebnymi do ich wystawienia.

VII UCZESTNICTWO
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza zapisaniem się na bieg wraz z uiszczeniem opłaty startowej lub złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów.
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku.
6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VIII. TRASA BIEGU

 1. Start biegu będzie ulokowany około 50 metrów przed tunelem od strony Wałbrzycha, w tunelu będzie do przebiegnięcia 1601 metrów i na końcu 20 metrów za tunelem od strony stacji kolejowej Jedlina-Zdrój.
 2. Pas ruchu będzie oświetlony. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla poprawy własnego komfortu organizator zaleca korzystanie z własnych dodatkowych źródeł oświetlenia.
 3. Całości trasy biegu jest dedykowany utwór muzyczny. Utwór muzyczny jest dostępny tylko uczestnikom biegu.
 4. Limit czasu biegu to 15 minut

IX. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Dekoracja trzech pierwszych miejsc w kategorii M i K
2. Klasyfikacja wiekowa. Dekoracja pierwszych miejsc w kategorii M i K

·      K 20 (18 – 29 lat)

·      K 30 (30 – 39 lat)

·      K 40 (40 – 49 lat)

·      K 50 (50 lat i więcej)

·      M 20 (18-29 lat)

·      M 30 (30-39 lat)

·      M 40 (40-49 lat)

·      M 50 (50-59 lat)

·      M 60 (60 i więcej)

 

X ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:

 • gadżet biegu
 • utwór muzyczny poświęcony biegowi „Złota Mila 2018”
 • bezzwrotny numer startowy (dla osób, które zgłoszą się do dnia 06.05.2018 – otrzymają imienny numer startowy)
 • pamiątkowy medal
 • posiłek regeneracyjny
 1. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.
 2. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie oraz zaplecze sanitarne znajdujące się na terenie dworca kolejowego w Jedlinie Zdrój
 3. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 8.00 do 18.30.
 4. Biuro zawodów będzie posiadało stanowiska dla zawodników niemiecko i anglojęzycznych.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 6. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 7. Do dyspozycji zawodników pozostaje strefa relaksu
 8. Organizator zapewnia wodę na mecie.

XI POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
2. Numery startowe są bezzwrotne.
3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

XII NAGRODY
Puchary

 1. Klasyfikacja generalna K i M miejsca I-III
 2. Klasyfikacja wiekowa I miejsca
 3. Warunkiem otrzymania trofeów oraz nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji o godzinie 16.45

XIII INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.
3. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
6. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.

HARMONOGRAM Dnia zawodów

 • 10:00 Otwarcie zawodów
 • 11:00 Start biegu
 • 11:00 – 15.30 Start grup od I do X
 • 15:30 Koniec pracy biura zawodów
 • 16:45 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach
 • 17:00 Zakończenie biegu

XIII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

 1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie: zawody@pro-run.pl
 2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:
 • NNW – 5 zł
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)
 1. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.
 2. Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia „Europa Sport” (nazywane dalej WU, kod: PSAESPR_v01): POBIERZ
 3. a) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 4. b) przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU,
 5. c) potwierdzam odbiór WU przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.
 6. Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych do ubezpieczenia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w WU (kod: PSAESPR_v01). Podanie danych jest dobrowolne.