REGULAMIN 1. Zimowy Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój 06.02.2022 (niedziela)

W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

I CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej i odporności organizmu oraz promocja miasta i uzdrowiska Jedlina–Zdrój, Powiatu Wałbrzyskiego.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Jedlina-Zdrój i okolic,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Jedlina-Zdrój,
 5. Informowanie o zagrożeniach i bezpieczeństwie w czasie pandemii COVID-19,
 6. Promocja zdrowego stylu życia.

II ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Zapisy internetowe – zawody@pro-run.pl
 • Dyrektor biegu: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl

III WSPÓŁORGANIZATORZY

 • CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju

IV TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 6 lutego 2022 (niedziela). Start 11:00 spod Pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdrój, ul. Zamkowa 4.

V OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

 1. Zapisy elektroniczne na stronie internetowej biegu www.jedlina.pro-run.pl od 20.11.2022 do 1.02.2022. Limit startujących – 400 osób.
 2. Opłata startowa za bieg wynosi 100zł przez cały okres trwania zapisów.
 3. W biegu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej Liście Startowej na www.datasport.pl. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem jaki określa regulamin.  
 4. Dane do dokonania opłat tradycyjnych:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
  nr konta: 44105015751000009080005508
  Tytułem: Jedlina, nazwisko i imię
 5. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi chyba, że impreza nie może się odbyć z winy organizatora.
 6. Z opłaty startowej zwolnieni są:
 • zawodnicy powyżej 70 roku życia.
 • zwycięzcy open K+M zimowej edycji biegu

VI ORGANIZACJA STARTÓW I PRZEBIEG IMPREZY

 1. Organizator realizuje bieg zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2
 2. Start uczestników jest wspólny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu z imprezy biegowej na np. trening

VIII PROGRAM IMPREZY

 • 8:00 otwarcie biura zawodów
 • 10:30 zamknięcie biura zawodów
 • 11:00 start biegu
 • 14:00 dekoracja zwycięzców kategorii Open.
 • Dalsze etapy programu będą systematycznie ogłaszane.

IX TRASA BIEGU:

 1. Dystans ok. 21 km w większości po górskich drogach z dużymi przewyższeniami, trasa jest wymagająca. Nawierzchnia trasy: drogi szutrowe, drogi asfaltowe, ścieżki leśne, ścieżki górskie.
 2. Organizator nie gwarantuje przebiegu trasy przez tunel kolejowy między Jedliną-Zdrój i Wałbrzychem co jest uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot zarządzający tym miejscem.

MAPA

X ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Organizator zapewnia przebieralnie oraz depozyt.
 2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 3. Organizator zapewnia punkty odświeżania na trasie
 4. Uczestnik biegu może nabyć koszulkę biegu za dodatkową opłatą w wysokości 40 zł: INFORMACJE.
 5. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zdobywają trofea.
 6. Każdy uczestnik biegu odbiera pakiet startowy: numer startowy, czapkę biegową, posiłek regeneracyjny, materiały sponsorów, medal na mecie.

XI KLASYFIKACJA: zgodna z Regulaminem Attiq Ligi Biegów Górskich:

 • Open K i M,
 • Mieszkańców miasta Jedlina-Zdrój K i M, miejsca 1-3
 • Wiekowa: kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 i więcej
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od i więcej

XII NAGRODY

 • kategoria Open kobiet i mężczyzn miejsce I-III – statuetki
 • kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn -miejsce I – III –statuetki
 • zawodnicy nagradzani w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych
 • przewiduje się wręczenie nagród wśród uczestników biegu głównego
 • uczestnicy którzy ukończą bieg główny otrzymają wyjątkowy, pamiątkowy medal

XIII WARUNKI UCZESTNICTWA

 • w biegu głównym mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia i dokonały opłaty startowej,
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza poprzez zapisanie się na wydarzenie,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu.

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XV PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np. dane osobowe mogą być przekazane:

 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • limit czasu 4 godziny,
 • linia startu jest otwarta przez 10 minut,
 • klasyfikacja końcowa wg. czasów netto, poza pierwszymi 50 osobami na mecie, jednocześnie w przypadku startów indywidualnych tylko wg czasów netto,
 • uczestników obowiązuje strój sportowy,
 • zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości),
 • zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 • bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy mogą biec tylko prawą częścią drogi po utwardzonym poboczu, a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu;
 • każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji i innych służb porządkowych biorących udział w zabezpieczeniu trasy,
 • biegacze, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować bieg na własną odpowiedzialność,
 • za wypadki zaistniałe na trasie biegu organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania zawodów,
 • organizator zabezpiecza szatnię i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • posiłek na mecie dla uczestników tylko w warunkach na jakie będą pozwalać obostrzenia sanitarne,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu i trasy biegu bez podania przyczyn,
 • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz Attqi Ligi Biegów Górskich i Festiwalu Biegowego w Krynicy, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez dyrektora biegu.
 • wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga dyrektor biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Szczegółowe informacje dotyczące Półmaratonu można uzyskać kontaktując się z nami: zawody@pro-run.pl