REGULAMIN BIEGU 7. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
TERMS AND CONDITIONS OF THE RACE 7-th Mountain Half-marathon Jedlina-Zdrój
 • 17.05.2020 (niedziela)
 • 17.05.2020 (Sunday)
I CEL / GOAL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej
oraz promocja miasta i uzdrowiska Jedlina–Zdrój, Powiatu Wałbrzyskiego.
1. Running popularizing as the easiest form of physical condition improvement as well as the promotion
of the city and spa Jedlina-Zdrój, Wałbrzych district.
II ORGANIZATOR / ORGANISER
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Association Pro-Run Wrocław
 • zapisy internetowe – zawody@pro-run.pl
 • Dyrektor biegu – biuro@pro-run.pl
III WSPÓŁORGANIZATORZY/ CO-ORGANISERS
 • CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju
 • Cultural Center in Jedlina
 • Stowarzyszenie „Biegaj w Jedlinie”
 • „Biegaj w Jedlinie” Society
IV TERMIN I MIEJSCE / DATE AND PLACE
Bieg odbędzie się 17 maja 2020. Start o godz. 10:00 z kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
The running race is going to take placeon the 17th of May 2020.Start at 10 a.m. from Sport Center, Kłodzka St. in Jedlina-Zdrój.
V OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA/ STARTING FEE AND REGISTRATION
1. Zapisy elektroniczne na stronie internetowej biegu www.jedlina.pro-run.pl od 14.02.2020 do 10.05.2020.
LIMIT STARTUJĄCYCH USTALONY – 800 OSÓB w tym zgłoszenia otwarte 750 osób. Zgłoszenia do dyspozycji Organizatora – 50 osób.
W biegu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej Liście Startowej na www.datasport.pl. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem jaki określa regulamin.
1. On-line registration on www.biegajwjedlinie.eu from 14.02.2020 to 10.05.2020 STARTING PARTICIPANT LIMIT – 800 PEOPLE. Open registration – 750 people Registration – Organiser’s disposal – 50 people
2. Opłata startowa. Opłata wynosi 60 zł dla pierwszych 500 osób oraz 70 zł dla kolejnych 250 osób.
2. Participants of Half – marathon are asked to pay: Starting fee is 60 PLN – first 500 paid participants and 70 PLN second 250 paid participants
3. Posiadaczom Karty Biegacza Festiwalu Biegów w Krynicy Zdroju przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 5%. Aby uzyskać upust należy w formularzu zgłoszeniowym podać numer swojej karty i okazać ją w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Jednocześnie taką wpłatę wysokości odpowiednio: 57 zł lub 66,50 zł należy rozliczyć przez wpłatę na nr konta podany w regulaminie.
3. For Krynica – Zdrój Running Festival Running Card Holders there is 5% discount. To get the discount a participant should put card number in registration form and show this card at the competition office while receiving the starting kit.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.
4. Once the fee is paid it will not be returned or moved onto another participant, also that the event cannot take place due to „force majeure” such as a disaster or justified security reasons.
5. Z opłaty startowej zwolnieni są:
 • zawodnicy powyżej 70 roku życia.
 • zwycięzcy 1.- 6. edycji Półmaratonu w Kat. Open (Pani Danuta Piskorowska, Pani Agnieszka Łęcka, Pani Anna Więcek, Pani Paulina Janik, Pani Bihun Natalia, Pani Maria Czok, Pan Piotr Hercog, Pan Tomasz Gawroński, Pan Piotr Holly, Pan Bartłomiej Przedwojewski, Pan Brydl Pavel, Pan Andrzej Witek)
 • zwyciężczynie 1.- 6. edycji Półmaratonu w Kat. Jedlinianie (Pani Marta Marciniak, Pani Katarzyna Chomiak, Pan Robert Kubiak, Pan Sitko Artur)
5. Free fee participants:
 • runners over 70 years old.
 • The winners of the 1st-6th Edition of Half-marathon in Open Category
 • The winners of the 1st-6th Edition of Half-marathon in Jedlina-Zdrój Citizens Category
6. Dane do dokonania wpłaty:
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta: 44105015751000009080005508
 • Tytułem: Jedlina, nazwisko i imię
6. Data for money transfer:
 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
Account No. bank ING
IBAN PL 44105015751000009080005508
Title: Jedlina + Name and Surname
VI TRASA/ ROUTE:
 1. Dystans ok. 21 km w większości po górskich drogach z dużymi przewyższeniami, trasa jest wymagająca. Nawierzchnia trasy: drogi szutrowe, drogi asfaltowe, ścieżki leśne, ścieżki górskie. Punkty z wodą do picia na trasie.
Distance ~21km mostly along mountain paths with huge elevation, route is very demanding. Surface of rout: gravel paths, asphalt roads, forest paths, mountain paths. Drinking water stops on the route.
VII PROGRAM IMPREZY/ EVENT SCHEDULE:
biuro zawodów
 • 7:30 otwarcie biura zawodów
 • 9:30 ceremonia otwarcia
 • 10:00 start Biegu
The event office
 • 7:30 opening office
 • 9:30 The opening ceremony
 • 10:00 The main race start
VIII KLASYFIKACJA/CLASSIFICATION:
zgodna z Regulaminem Attqi Ligi Biegów Górskich:
 • Open K i M,
 • Mieszkańców miasta Jedlina-Zdrój K i M, miejsca 1-3
 • Wiekowa: kobiet i mężczyzn,
 • Mistrzostwa stowarzyszenia Pro-Run Wrocław w biegu górskim (wyłączając trenerów)
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 20 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 i więcej
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 20 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od i więcej
In accordance to Montrail Mountain Race League rules:
 • Open W & M
 • citizens of city Jedlina-Zdrój
 • age categories W & M
 • championship of Pro-Run Wrocław Society (without coach’s)
W 16 from 16 to 19 y
W 20 from 20 to 29 y
W 30 from 30 to 39 y
W 40 from 40 to 49 y
W 50 from 50 to 59 y
W 60 more 60 y
M 16 from 16 to 19 y
M 20 from 20 to 29 y
M 30 from 30 to 39 y
M 40 from 40 to 49 y
M 50 from 50 to 59 y
M 60 more
IX NAGRODY/ PRIZES:
  • kategoria Open kobiet i mężczyzn miejsce I-III – statuetki
  • kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn -miejsce I – III –statuetki
  • zawodnicy nagradzani w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych
  • przewiduje się wręczenie nagród wśród uczestników biegu głównego
  • uczestnicy którzy ukończą bieg główny otrzymają wyjątkowy, pamiątkowy medal
  • Women and Men Open categories I-III places –Statues
  • Women and Men Age categories –I-III places – Statues
 •  already prized Open category participants don’t receive any prizes i Age categories
 • there is going to be prizes lottery for main race participants – depends on sponsors
 • main race finishers will receive unique memorial medal
XI WARUNKI UCZESTNICTWA / CONDITIONS OF PARTICIPATION:
 • w biegu głównym mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia i dokonały opłaty startowej
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
 • osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
 • people who turned 16 years old and transferred money may take part in the main race every participants starts on his own risk
 • the underage must have parents’ or counselor permission for taking part in the race
 • giving start number equals the running race rules acceptation
 • all participants have to read the running race rules

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIII. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.
XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE / FINAL RESOLUTIONS:
  • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
  • limit czasu 4 godziny;
  • linia startu jest otwarta przez 10 minut;
  • klasyfikacja końcowa wg czasów netto, poza pierwszymi 50 osobami na mecie;
  • uczestników obowiązuje strój sportowy;
  • zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości);
  • zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;
  • bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy mogą biec tylko prawą
  • częścią drogi po utwardzonym poboczu, a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu;
  • każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji i innych służb porządkowych, biorących udział w zabezpieczeniu trasy;
  • biegacze, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować bieg na własną odpowiedzialność;
  • za wypadki zaistniałe na trasie biegu organizator nie ponosi odpowiedzialności;
  • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
  • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania zawodów;
  • organizator zabezpiecza szatnię i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • posiłek na mecie dla uczestników;
  • organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów;
 • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu i trasy biegu bez podania przyczyn;
 • ze względów organizacyjno-logistycznych nie ma możliwości, by w zamian za zapisanego zawodnika, który w wyznaczonym terminie uiścił stosowną opłatę, a z przyczyn nieprzewidzianych nie mógł wziąć udziału w biegu, wystartuje inna osoba .Powyższe nie dotyczy puli sponsorów.
 • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz Montrail Ligi Biegów Górskich i Festiwalu Biegowego w Krynicy, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Kierownika Biegu.
 • wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Kierownik Biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
  • running race will take place no matter the weather conditions;
  • 4-hour time limit;
  • the start line is open for 10 minutes;
  • net time final classification, without first 50 place’s on finish line;
  • sports suites are obligatory;
  • participants have to have their start number fixed to the front part of the sports T-shirt. Part or complete covering the start number is unacceptable and may end up disqualification
  • runners covering the route in unacceptable way will be disqualified
  • the race takes place while the traffic is limited. Participants can run only on the right side of the road hard berm, and when there is no hard berm then can use right side of the road
  • all the participants are obliged to be careful and obey the Police officers’ and other services’, who protect course
  • runners who exceed the time limit can continue race on their own risk after removing start number
  • the organiser is not responsible for any accidents occurred on the route
  • part takers insure on their own
  • the organiser ensures medical treatment during competitions
  • the organiser secures the cloak room and isn’t responsible for left things
  • the organiser guarantees meal on the finish line
  • the organiser can do changes in the rules, which will be announced the latest on the running race day
  • the organiser can do changes in the event rules and running route without giving a reason
  • the participants accept to process personal data for internal usage of the organiser, as well as accept using their image for information and commercial materials
  • the organiser ensures personal data protection pursuant to Article 31 of the Polish Act of 29 August 1997 on protection of personal data
 • written protests accepts Race Office within 15 minutes after the race. They will be dealt with immediately by the Race Director.
 • Any disputes resolved the Race Director, its decisions are final and irrevocable.
 • On issues not covered in the rules determined by the organizer.
Szczegółowe informacje dotyczące Półmaratonu można uzyskać kontaktując się z nami: zawody@pro-run.pl
Detailed information on the Half Marathon, please contact: zawody@pro-run.pl