Regulamin Biegu Indywidualnego – Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój 06.092020

1. CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.
 2. Informowanie o zalecanych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie Pandemii COVID-19
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl
 • Organizator nie tworzy biegu w jego klasycznym rozumieniu, a jedynie umożliwia osobisty odbiór pakietu startowego we wskazanym miejscu i czasie.

3. KONTAKT

4. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU

 1. Zapisujesz się na wybrany dystans.
 2. Odbierasz numer startowy we wskazanym terminie i miejscu na parkingu przy boisku sportowym w Jedlinie-Zdrój (06.09.2020 od 10 do 16).
 3. Startujesz we skazanym terminie lub w innym dogodnym dla siebie do 6 września.
 4. Po ukończonym biegu przedstawiasz swój wynik w biurze zawodów lub wysyłasz na adres zawody@pro-run.pl
 5. odbierasz medal lub jeżeli tak wybierzesz czekasz na przesyłkę pocztową.

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zapisy do biegu trwają od 05.08.2020 do 05.09.2020. Zalecane miejsce i czas rozgrywania się biegu to góry wałbrzyskie okalające Jedlinę-Zdrój.
 2. Zawodnicy pokonują swój dystans indywidualnie w miejscu i czasie dla siebie dogodnym.

5. DYSTANS BIEGU I TRASA

 1. Zadany dystans biegu to 21 km i suma przewyższeń przekraczająca 1600 metrów.
 2. Proponujemy szlaki górskie okalające Jedlinę-Zdrój.
 3. Zawodnicy startują indywidualnie z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 4. Dystans można pokonać biegiem lub marszem. Proponowana trasa biegu nie jest jedyna obowiązującą, jeżeli ktoś potrzebuje może wybrać własny wariant szlaków i ścieżek górskich, ważne aby udokumentować pokonany dystans i sumę przewyższeń.
 5. Szlaki górskie nie będą oznaczone.
 6. Sugerujemy pokonanie oficjalnej trasy Półmaratonu Górskiego Jedlina-Zdrój.

6. KLASYFIKACJA

Dystans 21 km będzie posiadał swoją klasyfikację z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. Ze względu na różny charakter miejsca i czasu wykonywanej aktywności w żadnej nie będą wyłaniani zwycięzcy w tym w Open.

Kategorie wiekowe:

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7. POMIAR CZASU, DYSTANSU I JEGO WERYFIKACJA

 1. Każdy z uczestników biegu wykonuje pomiar czasu, dystansu i różnicy wzniesień we własnym zakresie.
 2. Można wykorzystać do tego celu zegarek z GPS ale też różnego rodzaju aplikacje na telefon.
 3. Uzyskany wynik na danym dystansie należy udokumentować we własnym zakresie:
  • pobrać dane z aplikacji bądź zegarka i wczytać je w portalu datasport (np. plik gpx.)
  • podać wynik po ukończeniu w biurze zawodów.
  • podać wynik, dystansu na adres mailowy: zawody@pro-run.pl
 4. Na powyższej podstawie będą tworzona klasyfikacje biegu.
 5. Potwierdzenie aktywności można wysyłać najpóźniej do dnia 05.09.2020 lub podać w biurze zawodów 6.09.2020

8. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PAKIETY STARTOWE

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 05.08.2020 r. do 05.09.2020 r. do godz. 24:00 (datasport).

2. Organizator przyjmuje również zgłoszenia na adres e-mail: zawody@pro-run.pl

3. Start w biegu jest odpłatny. Istnieje możliwość pokonania dystansu zdalnie i wysyłki pakietu startowego listem poleconym.

4. Można się zapisać na następujące warianty:

PAKIET PODSTAWOWYPAKIET z wysyłką
BIEG29 zł (odbiór w terminie imprezy)39 zł

5. Podstawowy odbiór pakietu startowego parking przy boisku sportowym w Jedlinie-Zdrój w niedzielę 6 września od 10 do 16.

6. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Jedlina, Nazwisko i Imię

6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie od 05.09.2020 otrzymają następujące świadczenia:
  – woda (przy doborze osobistym)
  – symboliczny numer startowy
  – odlewany medal
 2. Nie przewiduje się nagród dla najlepszych uczestników w klasyfikacjach generalnych.

10. WYSYŁKA PAKIETÓW

 1. Wszystkie elementy pakietu startowego mogą być wysłane jeżeli uczestnik wybierze taką opcję w zapisach.
 2. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres i późniejszą wysyłkę na tak wskazane dane.
 3. Wysyłka nastąpi po zakończeniu biegu tj od 07.09.2020.

11. UCZESTNICY

 1. W biegu może brać udział każdy niezależnie od wieku.
 2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do pokonywania dystansu pod opieką dorosłych.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.jedlina.pro-run.pl
 2. Zawodnicy startują indywidualnie we własnym zakresie i możliwościach.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.